Food – อาหารคน

เราใช้มูลโคจากฟาร์มของเรา เป็นปุ๋ยเพื่อปลูกผักหลอดสารพิษ และมีการจำหน่ายโดยตรง ทั้งที่หน้าฟาร์มของเรา และยังส่งตลาดใหญ่ เช่น Tops Supermarket ทั้งในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง

Continue Reading →