เปิดบริการ 1 มกราคม 2561

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • ห้องสัมมนา 150 ท่าน
 • อาหารว่าง ตามสั่ง
aura-study-home

หัวข้อการศึกษาดูงาน

aura-study-feed

FEED: โรงงานอาหารสัตว์

 • หลักการออกแบบโรงงานอาหารสัตว์
 • หลักการผลิตอาหารสัตว์
 • ความรู้พื้นฐานวัตถุดิบอาหารสัตว์

FARM: ฟาร์มโคนม

 • ความรู้พื้นฐานการทำฟาร์มโคนม
 • น้ำนม  องค์ประกอบน้ำนม และ การสร้างองค์ประกอบน้ำนมที่ดี
 • การรีดนมโค
 • การผสมเทียมโคนม

FOOD: อาหารคน

 • ความรู้พื้นฐานการแปรรูปน้ำนมดิบ
 • การทำครีม หลักการและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
 • การทำไอศครีม หลักการและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
 • การปลูกผักปลอดสารพิษ
 • การพัฒนาจากงานเกษตรสู่งานบริการ
 • การพัฒนาบุคคลากรการเกษตร