เปิดบริการ ตุลาคม 2560 นี้

Architect-big

แนวคิดโครงการ

รถไฟวิ่งผ่านชนบทอังกฤษ สู่เมือง ณ สถานี Aura Farm

การออกแบบจะเน้นความปลอดภัย เพิ่มความชื้นด้วยน้ำ เพื่อลดความแห้งแล้ง ใช้ไม้ที่เป็นไม้ประจำจังหวัดต่าง ๆ ของภาคอีสาน เช่น  ต้นคูณ - จังหวัดขอนแก่น, ต้นกันเกรา - จังหวัดนครพนม, ต้นอินทนิล - จังหวัดสกลนคร เป็นต้น

นำรถไฟมาประดับ เพื่อเชื่อมโยงเรื่องราวของชนบท และเมือง  รถไฟเป็นจุดกำเนิดของตำนาน "ไก่ย่างเขาสวนกวาง" ซึ่งเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดขอนแก่น เพื่อสานต่อเรื่องราวให้แก่เยาวชนในอำเภอเขาสวนกวางได้ทราบถึงที่มา

รถไฟขบวนนี้ เป็นหัวรถจักรไอน้ำ หมายเลข 187  ที่ดำเนินการในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2456 - พ.ศ. 2462 ซึ่งมีอายุรวมถึงปัจจุบันมากกว่า 100 ปี

จำลองเมือง Cotswold ซึ่งเป็นเมืองเล็ก ๆ ทางใต้ของอังกฤษ ผู้คนมีอาชีพเกษตรกรรม มีการปศุสัตว์ และปลูกผักเป็นหลัก ซึ่งตรงกับ Aura Farm ในปัจจุบัน  นอกจากนี้ ยังมีการใช้หินทรายเป็นวัสดุสำคัญในการสร้างบ้าน ซึ่งบนเขาสวนกวาง ก็มีหินชนิดนี้ เป็นจำนวนมาก

ภายในพื้นที่ ชนบท แบ่งออกเป็น บ้าน 3 หลัง ที่ทำอาชีพต่างกัน

  1. Dairy House ทำอาชีพเลี้ยงโคนม
  2. Veget House ทำอาชีพปลูกผัก
  3. Flora House ทำอาชีพปลูกดอกไม้

เมืองอังกฤษ ใช้ศิลปะอาคาร Tudors ซึ่งเป็นอาคารที่ประดับด้วย "ไม้" เพื่อแสดงถึงความแตกต่างระหว่าง ชนบท กับ เมือง  เพราะชนบท หรือ Cotwolds สร้างบ้านด้วยหิน ในขณะที่ เมือง หรือ Tudor สร้างบ้านด้วยไม้


Architect-big

แนวคิด

รถไฟวิ่งผ่านชนบทอังกฤษ สู่เมือง ณ สถานี Aura Farm

การออกแบบจะเน้นความปลอดภัย เพิ่มความชื้นด้วยน้ำ เพื่อลดความแห้งแล้ง ใช้ไม้ที่เป็นไม้ประจำจังหวัดต่าง ๆ ของภาคอีสาน เช่น  ต้นคูณ - จังหวัดขอนแก่น, ต้นกันเกรา - จังหวัดนครพนม, ต้นอินทนิล - จังหวัดสกลนคร เป็นต้น

architect-train

รถไฟ

นำรถไฟมาประดับ เพื่อเชื่อมโยงเรื่องราวของชนบท และเมือง  รถไฟเป็นจุดกำเนิดของตำนาน "ไก่ย่างเขาสวนกวาง" ซึ่งเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดขอนแก่น เพื่อสานต่อเรื่องราวให้แก่เยาวชนในอำเภอเขาสวนกวางได้ทราบถึงที่มา

รถไฟขบวนนี้ เป็นรถไฟเครื่องจักรไอน้ำ หมายเลข 187  ที่ดำเนินการในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2456 - พ.ศ. 2462 ซึ่งมีอายุรวมถึงปัจจุบันมากกว่า 100 ปี

architect-village

ชนบทอังกฤษ

จำลองเมือง Cotswold ซึ่งเป็นเมืองเล็ก ๆ ทางใต้ของอังกฤษ ผู้คนในเมืองนี้ มีอาชีพเกษตรกรรม ไม่ว่าจะเป็นการปศุสัตว์ และการปลูกผักเป็นหลัก ซึ่งตรงกับลักษณะของ Aura Farm ในปัจจุบัน  นอกจากนี้ ยังมีการใช้หินทรายเป็นวัสดุสำคัญในการสร้างบ้าน ซึ่ง บนภูเขาสวนกวาง ก็มีหินชนิดนี้ เป็นจำนวนมาก

ภายในพื้นที่ ชนบท แบ่งออกเป็น บ้าน 3 หลัง ที่ทำอาชีพต่างกัน

  1. Dairy House ทำอาชีพเลี้ยงโคนม
  2. Veget House ทำอาชีพปลูกผัก
  3. Flora House ทำอาชีพปลูกดอกไม้
architect-town

เมืองอังกฤษ

เมืองอังกฤษ ใช้ศิลปะอาคาร Tudors ซึ่งเป็นอาคารที่ประดับด้วย "ไม้" เพื่อแสดงถึงความแตกต่างระหว่าง ชนบท กับ เมือง  เพราะชนบท หรือ Cotwolds สร้างบ้านด้วยหิน ในขณะที่ เมือง หรือ Tudor สร้างบ้านด้วยไม้