บรรยากาศภายในส่วนฟาร์มโคนม

บรรยากาศภายในส่วนฟาร์มผักปลอดสารพิษ

ถ่ายรูปกับธรรมชาติภายในฟาร์มของเรา