Aura-Logic

FEED : โรงงานอาหารสัตว์

ปี 2557 - เริ่มดำเนินกิจการโรงงานอาหารสัตว์ ภายใต้ชื่อ โชคประเสริฐ อาหารสัตว์ ผลิตเฉพาะอาหารโคนม และโคเนื้อ ทั้งในภาคอีสาน และภาคกลาง นอกจากนี้ ยังมีการส่งออกไปยังประเทศลาวอีกด้วย

FARM : ฟาร์มโคนม

ปี 2558 - เริ่มดำเนินการกิจการฟาร์มโคนมขนาด 800 ตัว ภายใต้ข้อกำหนด สัตว์ปลอดภัย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเกษตรกร และนักเรียนนักศึกษา ที่สนใจ และเพื่อทดสอบคุณภาพอาหารสัตว์ รวมถึงงานวิจัยและพัฒนาต่างๆ ปัจจุบัน มีโคจำนวน 200 ตัว

FOOD - อาหารคน

ปี 2559 - นำมูลโคจากฟาร์มเป็นปุ๋ย เพื่อปลูกผักปลอดสารพิษ เช่น  ผักสลัด มะเขือเทศ พริก มะเขือ ต้นหอมญี่ปุ่น ฟักทอง บวบ เป็นต้น โดยใช้หลักการปลูกผักแบบผสมผสาน ไม่ปลูกเชิงเดี่ยว  โดยใช้ความต้องการตลาดเป็นตัวควบคุมปริมาณการผลิต  ตลาดสำคัญคือ Tops Supermarket ทั้งในขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง

ติดต่อเรา

ท่านสามารถติดต่อเราได้ทางช่องทางการติดต่อด้านล่าง