Food – อาหารคน

เราใช้มูลโคจากฟาร์มของเรา เป็นปุ๋ยเพื่อปลูกผักหลอดสารพิษ และมีการจำหน่ายโดยตรง ทั้งที่หน้าฟาร์มของเรา และยังส่งตลาดใหญ่ เช่น Tops Supermarket ทั้งในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง

Continue Reading →

Feed – โรงงานอาหารสัตว์

การเริ่มดำเนินโครงงานโรงงานอาหารสัตว์ เพื่อจำหน่ายอาหารโคนม โคเนื้อ ทั้งในภาคอีสาน และภาคกลาง และยังมีการส่งออกไปยังประเทศลาวอีกด้วย

Continue Reading →

Farm – ฟาร์มของเรา

เรามีความตั้งใจที่จะสร้างฟาร์มโคนมของเรา ภายใต้ข้อกำหนด สัตว์ปลอดภัย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเกษตรกร นักเรียน และผู้สนใจทั่วไป

Continue Reading →